Nieuwsbericht onthulling monument 6 mei 

Zie hier de nieuwste uitgave van het Nieuwsbulletin Jaargang 8, nummer 1, voorjaar 2022

Nieuwsbulletin jaargang 6

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uit een vorig nieuwsbulletin:

Namens het bestuur van de stichting “De Moezekottel” heeft Vincent Weijermars een dankwoord uitgesproken bij het 50-jarig jubileum van het Comité Leefbaar Megchelen:

Geachte aanwezigen, in het bijzonder het jubilerende bestuur van de CLM.
Graag wil ik beginnen namens het bestuur van de stichting de Moezeköttel met de hartelijke gelukswensen over te brengen aan de bestuursleden van CLM en daarmede de gelukwensen aan de gehele bevolking van Megchelen. U hebt uit uw midden 50 jaar lang een afvaardiging doen kiezen en aldus in staat gesteld om daar waar nodig en mogelijk voor uw belangen in de breedste zin van het woord op te komen.
De stichting de Moezeköttel wil dit moment niet ongemerkt voorbij laten gaan en heeft zich slechts kort het hoofd gebroken voor een passend geschenk aan uw allen. Een geschenk dat de verbondenheid van onze stichting met de bevolking van Megchelen en dus met het CLM wil symboliseren.
Een drietal jaren geleden heb ik – in de hoedanigheid van projectvoorzitter restauratie de Moezeköttel- deze vergadering ook mogen toespreken. Ik heb toen een gloedvol betoog gehouden over alle plannen die bij ons leefden om te komen tot restauratie van de Moezeköttel en het oprichten van een karloods om de bezoekers te kunnen ontvangen. Ook heb ik toen gewag gemaakt van onze ideeën om de bezoekers te verleiden naar de Moezeköttel te komen met het ontwikkelen van een aantal fiets- en wandelroutes, het ontwikkelen van lesbrieven waarin de leerlingen van de basisschool kennis opdoen van de plaatselijke geschiedenis tijdens en direct na de bevrijding en het organiseren van rondleidingen op de Moezeköttel.
Welnu, de Moezeköttel staat er in al zijn glorie, de lesbrieven zijn vorig jaar op de basisschool behandeld , een prachtig boek zag het levenslicht alsmede een DVD en een viertal routes zijn gedigitaliseerd en uitgegeven in een boekwerkje verkrijgbaar bij ons, verschillende VVV’s en overige verkoopadressen. Al onze routes zijn inmiddels van bordjes voorzien en een verzamelmap met verschillende routes zijn in aantocht.
Als afsluiting van ons project rondom de verschillende routes die allen in ons dorp Megchelen starten ontbreekt het tot op heden naar onze mening nog aan een goed bord waarop al onze vier routes staan vermeld. Ook een bijbehorende folder waarop de routes staan met enige uitleg ontbreekt tot op heden. Wij als bestuur zijn dan ook heel erg blij dat het ons is gelukt om bij gelegenheid van dit 50 jarig jubileum CLM en in haar de gehele bevolking van Megchelen dit prachtige cadeau te kunnen aanbieden.
Ik wil met name vanaf deze plek al onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet en met name wil ik dan noemen Bennie Reintjes die het bord van een fantastische omlijsting heeft voorzien alsmede Paul Jansen die de grafische vormgeving van bord alsook folders voor zijn rekening heeft genomen. Het bord zal een plek krijgen op de Toplocatie, de folders worden aan de ondernemers overhandigd.
Tot slot roep ik iedere inwoner van Megchelen op de Moezeköttel in jullie hart te sluiten en er voor te zorgen dat het project van nog grotere en blijvende betekenis mag worden voor jullie dorp. U kunt dit doen door vriend te worden van de stichting de Moezeköttel en betaald daarvoor slechts 0,50 cent per maand of te wel 6 euro per jaar. Tot op heden hebben van buiten Megchelen zich meer vrienden opgegeven dan uit Megchelen zelf. Kom op zou ik zeggen, jullie zijn nu aan zet! Formulieren liggen op ons tafeltje.
Mag ik de voorzitter van CLM verzoeken het cadeau te onthullen?